Chi tiết bài viết

Điều khoản sử dụng

HỢP ĐỒNG GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ MM DECOR

Trang web MM Decor bao gồm nhiều trang web khác nhau được điều hành bởi MM Decor.

Trang web MM Decor được cung cấp cho bạn dựa trên sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng trang web MM Decor tạo thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo như vậy.

SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY

MM Decor có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo theo đó Trang web MM Decor được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí liên quan đến việc sử dụng Trang web MM Decor.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web MM Decor có thể chứa các liên kết đến các trang web khác ("Trang web được liên kết"). Trang web được liên kết không chịu sự kiểm soát của MM Decor và MM Decor không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web được liên kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào có trong Trang web được liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web được liên kết. MM Decor không chịu trách nhiệm cho việc truyền phát web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào nhận được từ bất kỳ Trang web được liên kết nào. MM Decor chỉ cung cấp cho bạn các liên kết này một cách thuận tiện và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi MM Decor của trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành.

KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG GIỚI HẠN

Với điều kiện bạn sử dụng Trang web MM Decor, bạn đảm bảo với MM Decor rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web MM Decor cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được sử dụng Trang web MM Decor theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng Trang web MM Decor hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức Trang web MM Decor của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được chủ ý cung cấp hoặc cung cấp thông qua Trang web MM Decor.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

Trang web MM Decor có thể chứa các dịch vụ bảng thông báo, khu vực trò chuyện, nhóm tin tức, diễn đàn, cộng đồng, trang web cá nhân, lịch và / hoặc các phương tiện nhắn tin hoặc liên lạc khác được thiết kế để cho phép bạn giao tiếp với công chúng hoặc với một nhóm (gọi chung là "Dịch vụ truyền thông"), bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ truyền thông để đăng, gửi và nhận tin nhắn và tài liệu phù hợp và liên quan đến Dịch vụ truyền thông cụ thể. Bằng ví dụ và không giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch vụ liên lạc, bạn sẽ không:

Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác.
Xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hoặc thông tin không phù hợp, thô tục, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp.
Tải lên các tệp có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc theo quyền riêng tư công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền theo đó hoặc đã nhận được tất cả các sự đồng ý cần thiết.
Tải lên các tệp có chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác.
Quảng cáo hoặc đề nghị bán hoặc mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, trừ khi Dịch vụ Truyền thông đó đặc biệt cho phép các tin nhắn đó.
Tiến hành hoặc chuyển tiếp khảo sát, các cuộc thi, sơ đồ kim tự tháp hoặc chữ cái chuỗi.
Tải xuống bất kỳ tệp nào được đăng bởi một người dùng khác của Dịch vụ Thông tin mà bạn biết, hoặc nên biết một cách hợp lý, không thể được phân phối hợp pháp theo cách đó.
Làm sai lệch hoặc xóa bất kỳ phân bổ tác giả, thông báo hợp pháp hoặc thông báo phù hợp hoặc chỉ định độc quyền hoặc nhãn của nguồn gốc hoặc nguồn phần mềm hoặc tài liệu khác có trong một tệp được tải lên.
Hạn chế hoặc ngăn chặn bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ Thông tin.
Vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn nào khác có thể áp dụng cho bất kỳ Dịch vụ truyền thông cụ thể nào.
Thu hoạch hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm địa chỉ email, mà không có sự đồng ý của họ.
Xâm phạm các quy định hiện hành.
MM Decor không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, MM Decor có quyền xem xét các tài liệu được đăng lên Dịch vụ Thông tin và có quyền loại bỏ bất kỳ tài liệu nào theo quyết định riêng của mình. MM Decor có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì.

MM Decor luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng mọi luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ hiện hành hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, trong Quyết định riêng của MM Decor.

Luôn thận trọng khi đưa ra bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bản thân hoặc con cái của bạn trong bất kỳ Dịch vụ Thông tin. MM Decor không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung, tin nhắn hoặc thông tin được tìm thấy trong bất kỳ Dịch vụ truyền thông nào và do đó, MM Decor đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến Dịch vụ truyền thông và mọi hành động do bạn tham gia vào bất kỳ Dịch vụ truyền thông nào. Người quản lý và chủ nhà không được ủy quyền là người phát ngôn của MM Decor và quan điểm của họ không nhất thiết phản ánh quan điểm của MM Decor.

Các tài liệu được tải lên Dịch vụ truyền thông có thể bị hạn chế về việc sử dụng, tái sản xuất và / hoặc phổ biến. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các giới hạn đó nếu bạn tải xuống các tài liệu.

VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP CHO MM Decor HOẶC ĐƯỢC ĐĂNG TẠI BẤT CỨ TRANG WEB WEB

MM Decor không yêu cầu quyền sở hữu đối với các tài liệu bạn cung cấp cho MM Decor (bao gồm phản hồi và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi đến bất kỳ Trang web MM Decor nào hoặc các dịch vụ liên quan của nó (gọi chung là "Đệ trình"). Tuy nhiên, bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung gửi của bạn, bạn đang cấp cho MM Decor, các công ty liên kết và quyền cấp phép cần thiết để sử dụng Nội dung của bạn liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp Internet của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền: sao chép , phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái tạo, chỉnh sửa, dịch và định dạng lại Nội dung gửi của bạn; và để xuất bản tên của bạn liên quan đến Nội dung gửi của bạn.

Không có khoản bồi thường nào sẽ được trả cho việc sử dụng Nội dung gửi của bạn, như được cung cấp ở đây. MM Decor không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào bạn có thể cung cấp và có thể xóa bất kỳ Nội dung gửi bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của MM Decor.

Bằng cách đăng, tải lên, nhập, cung cấp hoặc gửi Nội dung bạn gửi và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung của bạn như được mô tả trong phần này, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Đệ trình.

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM HOẶC CÓ S THN QUA TRANG WEB WEB Trang trí MM CÓ THỂ BAO GỒM INACCURACIES HOẶC CÁC L ERI LOẠI. NHỮNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY. Trang trí MM VÀ / HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CÓ THỂ THỰC HIỆN VÀ / HOẶC THAY ĐỔI TRANG WEB WEB TRANG WEB BẤT K TIME LÚC NÀO. LỜI KHUYÊN ĐƯỢC NHẬN VIA TRANG WEB TRANG WEB MM KHÔNG NÊN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH CÁ NHÂN, Y TẾ, PHÁP LÝ HOẶC TÀI CHÍNH VÀ BẠN NÊN TƯ VẤN MỘT CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC YÊU CẦU ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẶC BIỆT CHO BẠN.

MM Trang trí VÀ / HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG ĐƯA RA ĐẠI DIỆN VỀ SỰ BỀN VỮNG, ĐÁNG TIN CẬY, S AVN SÀNG, HỢP PHÁP, VÀ CHÍNH XÁC THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ CÁC HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB. ĐẾN TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ VẬY" KHÔNG CÓ BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO. MM Trang trí VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÀY TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TỪNG TỪNG BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ CÁC HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN NÀY, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ CÁC HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN NÀY

ĐỐI VỚI VIỆC TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC CHẤP NHẬN B LNG LUẬT ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SALLN SÀNG VÀ / HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC BẤT K PAT VIỆC NÀO ĐỐI VỚI VIỆC TRỰC TIẾP , DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, PHÁT HIỆN HOẶC BẤT KAY CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN TRANG WEB WEB TRANG WEB, VỚI TRẢ LÃI HOẶC KHÔNG ĐẢM BẢO SỬ DỤNG TRANG WEB WEB HOẶC DỊCH VỤ LIÊN QUAN, CUNG CẤP HOẶC CHO BẤT K INFORMATION THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀO QUA TRANG WEB TRANG WEB MM, HOẶC KHÁC B ARNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB TRANG WEB MM, SAU KHI CÓ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, NGHIÊM TÚC, NỀN TẢNG NẾU MM Trang trí HOẶC BẤT K OF NHÀ CUNG CẤP NÀO ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA THIỆT HẠI. VÌ MỘT SỐ NHÀ NƯỚC / JURISDICTION KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TUYỆT VỜI HOẶC TUYỆT VỜI, GIỚI HẠN TRÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NẾU BẠN BỊ XÁC ĐỊNH BẤT K PORT MỤC TIÊU CỦA TRANG WEB WEB MM, HOẶC VỚI BẤT K T ĐIỀU KHOẢN NÀO NÀY SỬ DỤNG, GIẢI PHÁP VÀ GIẢI QUYẾT TUYỆT VỜI CỦA BẠN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT SỬ DỤNG TRANG WEB WEB MM.

LIÊN HỆ DỊCH VỤ: info@mmdecor.vn

KẾT THÚC / GIỚI HẠN TRUY CẬP

MM Decor có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web MM Decor và các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. CHUNG Ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang Washington, Hoa Kỳ và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền của tòa án tại Hạt San Mateo, California, Hoa Kỳ trong mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web MM Decor. Việc sử dụng trang web MM Decor không được phép trong bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các điều khoản của các điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn đoạn này. Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và MM Decor do thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Trang web MM Decor. Việc thực hiện thỏa thuận này của MM Decor tuân theo luật pháp và quy trình pháp lý hiện hành và không có nội dung nào trong thỏa thuận này là vi phạm quyền của MM Decor để tuân thủ các yêu cầu hoặc yêu cầu thực thi pháp luật của chính phủ, tòa án và pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web MM Decor hoặc thông tin được cung cấp hoặc thu thập bởi MM Decor liên quan đến việc sử dụng đó. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được theo luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn, từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm được nêu ở trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ được coi là thay thế bởi một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành được phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và MM Decor đối với Trang web MM Decor và nó thay thế tất cả các đề xuất và liên lạc trước đây hoặc đương thời, cho dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa người dùng và MM Decor với liên quan đến trang web MM Decor. Một phiên bản in của thỏa thuận này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này trong cùng một điều kiện với các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và duy trì ban đầu ở dạng in. Đó là mong muốn rõ ràng cho các bên rằng thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan được soạn thảo bằng tiếng Anh.

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU:

Tất cả nội dung của trang web MM Decor là: Bản quyền 2019 của Thiết bị thiết kế và / hoặc nhà cung cấp của nó. Đã đăng ký Bản quyền.

THƯƠNG HIỆU

Tên của các công ty và sản phẩm thực tế được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Các công ty ví dụ, tổ chức, sản phẩm, con người và các sự kiện được mô tả ở đây là hư cấu. Không có liên kết với bất kỳ công ty, tổ chức, sản phẩm, người hoặc sự kiện thực sự nào được dự định hoặc nên được suy luận.

Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC ĐỂ KIẾM YÊU CẦU TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Theo Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 512 (c) (2), các thông báo về vi phạm bản quyền được tuyên bố theo luật bản quyền của Hoa Kỳ phải được gửi đến Đại lý chỉ định của Nhà cung cấp dịch vụ. TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC SAU SILL NHẬN ĐƯỢC KHÔNG CÓ TRẢ LỜI. Xem Thông báo và Thủ tục để Khiếu nại về Vi phạm Bản quyền.

Hotline tư vấn miễn phí: 0901 365 388
Zalo